DSİ 819 přijme stálé pracovníky: Jaké jsou podmínky aplikace? Jak se přihlásit?

DSI
DSI

Bude přijato 819 stálých pracovníků, kteří budou zaměstnáni v zemské organizaci našeho generálního ředitelství v souladu s ustanoveními nařízení o postupech a zásadách, které se mají uplatňovat při přijímání pracovníků do veřejných institucí a organizací generálního ředitelství státní hydrauliky Funguje (DSI). Všeobecné a zvláštní podmínky a další informace, které je třeba u kandidátů hledat, budou specifikovány v pracovních nabídkách İŞKUR. Tato oznámení budou zveřejněna na oficiálních stránkách İŞKUR (iskur.gov.tr) mezi 12/05/2023-16/05/2023. Uchazeči, kteří splňují podmínky uvedené v oznámení, se během období oznámení přihlásí prostřednictvím İŞKUR. Uchazeči, kteří se ucházejí o oznámené pozice, uvědomí naše generální ředitelství İŞKUR. K písemné, ústní a praktické zkoušce bude povolán 4 (čtyři)násobek počtu stálých uchazečů a stejný počet náhradníků. Tito kandidáti budou určeni podle výsledku losování, které bude vylosováno za přítomnosti notáře dne 01. Informace o místě a čase losování budou zveřejněny na webových stránkách krajského ředitelství. V této souvislosti nebude prováděno žádné písemné oznámení (oznámení) na adresy uchazečů.

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení a dokumentů, které je třeba od uchazečů požadovat, budou zveřejněny na webových stránkách příslušných krajských ředitelství. Přihlášky uchazečů, u kterých se později zjistí, že nesplňují podmínky poptávky, může administrativa zrušit v každé fázi procesu vyhlašování, loterie a jmenování.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE

OBECNÉ PODMÍNKY

1) Ustanovení zákona č. 2527 o svobodném výkonu povolání a umění cizinci turecké šlechty v Turecku a jejich zaměstnávání ve veřejných, soukromých institucích nebo na pracovištích a pododstavec (A) prvního odstavce článku 657 zákona č. 48 o úřednících (1), (4) Plnit podmínky uvedené v odstavcích (6) a (7).

2) Chcete-li dovršit 18 let.

3) Podle čl. 4 prvního odstavce písm. c) Nařízení o postupech a zásadách, které se mají uplatňovat při náboru pracovníků pro veřejné instituce a organizace; i v případě omilostnění, zločiny proti bezpečnosti státu, zločiny proti ústavnímu pořádku a fungování tohoto pořádku, zločiny proti obraně státu, zločiny proti státnímu tajemství a špionáži, zpronevěra, vydírání, úplatkářství, krádež, podvod, padělání, porušení svěřenectví, podvodný úpadek, výběrové řízení na neodsouzení ze zpronevěry, zpronevěry, praní majetkových hodnot pocházejících z trestné činnosti nebo pašování.

4) Nepřijímat starobní, starobní nebo invalidní důchod od žádné instituce sociálního zabezpečení.

5) Na vyhlášená místa se nebudou hlásit ti, kteří v současnosti pracují jako stálí pracovníci v ústřední a zemské organizaci Generálního ředitelství státních vodních děl. Pokud tak učiní, nebudou jmenováni.

6) Nemít překážku jmenování podle výsledků archivního výzkumu provedeného v souladu se zákonem č. 7315 o bezpečnostním vyšetřování a archivním výzkumu a příslušnými právními předpisy.

7) Uchazeči, kteří mají přednost při vyslání do práce, musí mít doklad o jejich přednostním postavení specifikovaný v čl. 5 prvním odstavci výše uvedeného nařízení.

8) Nemá žádné zdravotní problémy, které by mu bránily v nepřetržitém plnění jeho povinností.

- mít posudek od lékařské rady z plnohodnotné státní nemocnice o tom, že neexistuje žádný problém s duševním nebo duševním zdravím, který by mu bránil v práci, jinými slovy, že nemá nemoc / zdravotní postižení a že může pracovat v polních podmínkách. (Bude požadováno od kandidátů, kteří mají nárok být jmenováni)
- Mít psychotechnickou zprávu, která byla schválena Ministerstvem zdravotnictví a zajištěna Psychotechnickými centry. (Bude požadováno od kandidátů, kteří mají nárok být jmenováni)

9) Každý uchazeč se bude moci přihlásit k povolání na seznamu zveřejněném Tureckým úřadem práce (İŞKUR).

10) V přihláškách budou zohledněny adresy osob registrovaných v Systému evidence obyvatel podle adresy.

11) Doklady těch, kteří mají nárok být jmenováni hlavními kandidáty na oznámená místa, budou zkontrolovány a nebudou jmenováni kandidáti, kteří nesplňují předpoklady pro jmenování, a ti, kteří uvedli nepravdivá, zavádějící nebo nepravdivá prohlášení. . I když budou tyto osoby jmenovány, jejich jmenování bude zrušeno. Místo nich nebudou jmenováni uchazeči, kteří nepředloží včas požadované doklady i přes splnění kvalifikačních předpokladů a podmínek funkcí, na které byli zařazeni, kteří ve stanovené lhůtě nenastoupí do funkce nebo se své funkce vzdají. uchazeči, budou jmenováni uchazeči splňující podmínky, počínaje uchazečem v první řadě rezervního seznamu.

12) Pracovníci, kteří mají být přijati, budou podléhat čtyřměsíční zkušební době. Kdo neuspěje ve zkušební době, bude ukončen pracovní poměr. Místo těch, jejichž smlouvy byly ukončeny ve zkušební době, budou jmenováni ti, kteří splňují požadované podmínky, počínaje kandidátem v první řadě rezervního seznamu.

13) Losování za přítomnosti notáře o určení těch, kdo budou zkoušku před zkouškou konat; Na krajských ředitelstvích bude dne 4. 01. 06 obsazen čtyř (2023) násobek počtu volných pracovních míst se stejným počtem náhradníků. Kandidáti určení v loterii budou zveřejněni na webových stránkách krajských ředitelství, nebude uchazečům činěno písemné oznámení a toto oznámení nahradí oznámení.

14) Zkouška, která se má konat při náboru pracovníků; Bude probíhat na předmětech souvisejících s odbornými znalostmi a dovednostmi s využitím metod písemného-ústního cvičení.

15) Konané zkoušky budou hodnoceny ze 100 bodů a bod úspěšnosti je stanoven na šedesát (60). Osoby pod šedesát (60) bodů nebudou brány v úvahu.

16) Výsledky losování, seznamy hlavních a náhradních kandidátů, informace a dokumenty týkající se jmenování a všechna další oznámení budou zveřejněna na webových stránkách krajských ředitelství, nebude se uchazečům písemně oznamovat a toto oznámení nahradí oznámení.

17) Zaměstnanci přidělení do naší instituce nebudou žádat o přeložení po dobu 3 let.

18) Uchazeči, kteří úspěšně složí zkoušku, budou jmenováni po provedení archivního výzkumu.

Günceleme: 12/05/2023 14:40

Podobné inzeráty