Ministerstvo zdravotnictví, vyhlášení 2022. funkčního období 4 poprvé a losování opětovného jmenování

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví

Podle ustanovení dodatečného prvního článku základního zákona o zdravotních službách a nařízení o postupech a zásadách jmenování některých zdravotnických pracovníků do veřejných institucí a organizací, které má Lots otevřeně jmenovat, pro potřeby Ministerstva zdravotnictví a jeho Pobočky a další veřejné instituce a organizace, specialisté a lékaři specialisté podle legislativy specializace v medicíně Poprvé nebo budou zaměstnanci lékařů, odborných zubních lékařů, zubních lékařů a farmaceutů zadány úkoly a postupy loterie v počítačovém prostředí notářem v rámci vyhlášeného kalendáře.

A- OBECNÉ ZÁSADY
1) Žádosti lze nalézt na webových stránkách Generálního ředitelství pro správu služeb Ministerstva zdravotnictví (https://yhgm.saglik.gov.tr/) prostřednictvím Personálního informačního systému (PBS) v autentizačním systému e-Government Gateway a losování bude provedeno v termínech uvedených v kalendáři.
2) Místo a čas slosování bude oznámeno na internetové adrese (yhgm.saglik.gov.tr).
3) Uchazeči, kteří se přihlásí, vyplní přihlášku elektronicky na PBS, uloží a dokončí své preference mezi daty uvedenými v loterijním kalendáři. Po dokončení procesu se informace a předvolby aplikace nezmění. Aplikace, které nejsou finalizovány, nebudou brány v úvahu.
4) Dokončená přihláška nebude zaslána samostatně jako fyzické dokumenty.
5) Ti, kteří stále pracují ve veřejné instituci a organizaci jiné než Ministerstvo zdravotnictví, a ti, kteří odešli při práci v těchto institucích a organizacích, předloží po dokončení své žádosti schválený rozvrh služeb, který obdrží od instituce, pro kterou naposledy pracovali. (Kdo nemůže tento dokument získat, použije místo tohoto dokumentu portál e-Government. https://turkiye.gov.tr Jsou povinni uložit „Doklad o adresní službě“, který obdrží z internetové adresy, elektronicky prostřednictvím aplikačního systému. (Dokument, který se má nahrát do systému, by měl obsahovat informace, jako je datum prvního nástupu do služby, titul a obor služebního zaměstnance, zda došlo ke změně titulu a oboru v průběhu služby, datum jeho jmenování do služby hlavní státní zaměstnanec, služební zařazení, datum jeho odstoupení nebo odchodu do důchodu, pokud existuje, státní služba a jiná služba atd.)
6) Kdo byl v rámci služebního poměru přidělen k jiné veřejné instituci, než je Ministerstvo zdravotnictví, musí si zaregistrovat osvědčení o absolvování DHY, které obdrží od své instituce s uvedením, že absolvoval Povinnost státní služby, elektronicky prostřednictvím aplikačního systému.
7) Cizinci tureckého původu, kteří spadají do působnosti zákona č. 2527, jsou povinni zaevidovat doklad o své evidenci v evidenci obyvatel vedené Ministerstvem vnitra elektronicky prostřednictvím aplikačního systému.
8) Žadatelé budou moci v rámci vyhlášeného kalendáře učinit maximálně deset (10) voleb s přihlédnutím k volným místům, která mají být otevřena prostřednictvím PBS. Kandidáti, kteří uvedou, že chtějí být zařazeni obecným losováním, budou umístěni na uvolněná místa obecným losováním, pokud nemohou být zařazeni do svých preferencí.
9) Kdo se chce přihlásit do loterie a jeho přihláška je zrušena, může svou přihlášku do loterie zrušit elektronicky prostřednictvím PBS do čtvrtka 24. listopadu 2022 – úterý 13. prosince 2022 do 18.00:XNUMX. Kdo zrušil přihlášku čerpání, nemůže o toto čerpání znovu žádat.
10) Přihlášky, které nebudou považovány za vhodné v důsledku kontroly, budou oznámeny na PBS jako náhrada za oznámení spolu s důvody zamítnutí a námitky budou přijaty elektronicky a výsledky budou oznámeny na PBS.
11) Při přeřazení těch, kteří odešli nebo se má za to, že odešli ze státní služby, se berou v úvahu doby uvedené v § 657 zákona o státních zaměstnancích č. 97. Mezi těmi, kdo jsou v této situaci, však budou akceptovány žádosti těch, kterým do uzávěrky přihlášek zbývá jeden měsíc do konce jejich invalidity.
12) V oznámení o jmenování uchazečů, kteří byli umístěni na pozice Ministerstva zdravotnictví a přidružených institucí, bude jako základ použita adresa uvedená uchazečem v přihlášce.
13) Ti, kteří byli v důsledku losování umístěni do jakéhokoli personálu nebo na jinou pozici, nebudou moci o loterii znovu žádat po dobu jednoho roku od vyhlášení výsledků losování.
14) Přihlášky uchazečů, kteří nesplňují podmínky uvedené v textu oznámení, nebudou přijaty. Ti, jejichž žádosti byly přijaty neúmyslně a umístěny losem, nebudou jmenováni a budou zrušeni, i když budou jmenováni.
15) Přihlášky uchazečů, kteří mají chybějící dokumenty nebo podají nesprávné přihlášky, budou považovány za neplatné.
16) Po slosování bude proveden archivní průzkum u kandidátů, kteří jsou umístěni na místa ministerstva zdravotnictví a přidružených organizací, a jejich jmenování bude provedeno po ukončení archivního výzkumu. Ti, jejichž archivní výzkum je negativní, nebudou přiděleni, a i kdyby byli provedeni, budou zrušeni.

B- KANDIDÁTY, KTEŘÍ SE MOHOU UPLATNIT NA KURZ A POŽADAVKY
1) Uchazeči musí splňovat obecné podmínky uvedené v článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 48.
2) Lékárníci, zubní lékaři a specializovaní zubní lékaři působící na ministerstvu a jeho přidružených společnostech a veřejných institucích a organizacích v jiných postaveních než ti, kteří pracují jako státní zaměstnanci podle článku 657/A zákona č. 4,
3) Lékaři a lékaři specialisté, kteří chtějí být jmenováni poprvé nebo znovu jmenováni a kteří nemají služební povinnost podle zákona č. 3359,
4) Lékaři a specializovaní lékaři, kteří pracují ve veřejných institucích a organizacích v jiných statusech, než jsou ti, kteří pracují jako státní zaměstnanci podle zákona č. 657 a kteří splnili svou povinnost státní služby k termínu losování,
5) Specialisté (TUTG) a zubní lékaři specialisté, kteří promovali do termínu losování a jejichž diplomová specializace byla zaregistrována Generálním ředitelstvím zdravotních služeb nejpozději do středy 23. listopadu 2022 do 18.00:XNUMX,
6) Zubní lékaři a lékárníci, kteří promovali do uzávěrky přihlášek do loterie (registrace diplomů tureckého ministerstva zdravotnictví a portál E-Government) https://turkiye.gov.tr Zubní lékaři a lékárníci, kteří nemají záznam o svém absolvování v titulu, o který žádají v Ministerstvu zdravotnictví datová banka, která je přístupná prostřednictvím webových stránek; Dočasný diplom nebo kopie diplomu prokazující, že absolvovali, musí být zaregistrován elektronicky prostřednictvím systému přihlášek a ti, kteří mají zahraniční diplomy, musí své ekvivalenční dokumenty zaregistrovat v systému v elektronickém prostředí.)
7) V rámci § 5335 zákona č. 30 a § 5947 zákona č. 18 se mohou lékaři v důchodu a lékaři specialisté ucházet výběrem pozic našeho ministerstva a přidružených institucí. (Podle stejného zákona nebudou jmenováni lékaři v důchodu a lékaři specialisté, i když jsou umístěni v jiných institucích než ve zdravotnických zařízeních našeho ministerstva.)

C- NELZE VZTAHOVAT NA ŠARŽE
1) Lékaři a lékaři specialisté, kteří jsou povinni sloužit státu,
2) Kdo nesplňuje podmínky uvedené v § 657 zákona o státních zaměstnancích č. 48,
3) Osoby, které jsou propuštěny ze zaměstnání nebo povolání, a osoby zbavené veřejných práv v souladu s příslušnými disciplinárními předpisy veřejných institucí a organizací,
4) lékárníci v důchodu, zubní lékaři a zubní lékaři specialisté,
5) Ti, kteří stále pracují na ministerstvu zdravotnictví a přidružených institucích a dalších veřejných institucích a organizacích, podléhajících zákonu o státních zaměstnancích č. 657,
6) Ti, kteří dosáhli věkové hranice uvedené v článku 5434 zákona č. 40 o penzijním fondu Turecké republiky,
7) Smluvní zaměstnanci v rozsahu zákona č. 4924,
8) Mezi smluvními zaměstnanci v rozsahu zákona č. 4924 jsou ti, kteří po zveřejnění textu tohoto oznámení v Úředním věstníku ukončili svou práci (i když podali žádost prostřednictvím PBS, jejich žádosti nebudou akceptovány a nebudou zařazeni do losování.)
9) Uchazeči, kteří se budou hlásit, se musí přihlásit v titulu a oboru, který je vhodný pro nejvyšší stupeň vzdělání podle vyhlášeného titulu a oborů, a ti, kteří se hlásí podle statutu nižšího vzdělání. (Např. přihlášky lékařů specialistů s registrací vedlejší specializace nebudou přijaty, pokud se hlásí k hlavnímu oboru specializace nebo k titulu lékař, ti s registrací lékaře specialisty k titulu lékař a ti, kteří mají registrace odborného zubního lékaře k titulu zubní lékař nebude akceptována.)

D- DOKUMENTY VYŽADOVANÉ NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÍ
Za účelem dokončení postupů jmenování uchazečů, kteří jsou po losování umístěni na pozice Ministerstva zdravotnictví a přidružených institucí, následující dokumenty založené na jmenování, spolu s přihláškami; V rámci ohlášeného kalendáře budou zaslány nákladem nebo doručeny ručně na adresu uvedenou v příloze instituce, ve které jsou usazeni.
a) Podepsaná petice uvádějící stav rejstříku trestů.
b) Podepsaná petice uvádějící, že nesouvisí s vojenskou službou. (Jmenování ostatních nebude provedeno)
c) Podepsaná petice uvádějící, že nemá duševní chorobu, která by mu mohla bránit v nepřetržitém plnění jeho povinností.
d) pasovou fotografii. (6 pořízených za posledních šest měsíců)
e) Formulář majetkového přiznání.
f) Schválený rozvrh služeb, který lze získat od poslední instituce těch, kteří opustili své povinnosti při práci v jiných veřejných institucích a organizacích. https://turkiye.gov.tr „Dokument služby adresy“, který lze získat prostřednictvím internetové adresy).
g) Smluvní zaměstnanci ve veřejných institucích a organizacích a zaměstnanci v soukromých zdravotnických zařízeních doklad o tom, že jsou propuštěni ze svých zařízení (Smluvní zaměstnanci ve veřejných institucích a organizacích a zaměstnanci v soukromých zdravotnických zařízeních musí předložit doklad o tom, že jsou propuštěni ze svých zařízení své instituce do zdravotnického zařízení, kde po jmenování nastoupí do zaměstnání.)

KANDIDÁTI ZAMĚSŇUJÍCÍ ZAMĚSTNANCE A POZICE MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍ MUSÍ DORUČIT DOKUMENTY NA ZÁKLADĚ JMENOVÁNÍ NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU.

TR MINISTERSTVO ZDRAVÍ, GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ SPRÁVNÍCH SLUŽEB

Bilkent Campus Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. Č.: 9 06800 Cankaya / ANKARA

Kontakt: 0 (312) 585 10 00

KANDIDÁTI ZAMĚSŇUJÍCÍ ZAMĚSTNANCE A POZICE JINÝCH INSTITUCÍ MUSÍ PŘEDLOŽIT INSTITUCI ZÁKLADNÍ DOKUMENTY PRO JMENOVÁNÍ KE SVÉMU JMENOVÁNÍ.

2022 4. OBDOBÍ PRVNÍ A KALENDÁŘ OBNOVENÍ JMENOVÁNÍ

ROW HISTORIE POPIS
1 Pátek 18. listopadu 2022 – středa 23. listopadu 2022 do 18.00:XNUMX Tvorba aplikací přes PBS
2 Čtvrtek 8. prosince 2022 Oznámení výsledků hodnocení aplikací prostřednictvím PBS
3 Čtvrtek 8. prosince 2022 – pátek 9. prosince 2022 do 18.00:XNUMX Příjem námitek těch, jejichž žádosti jsou po přezkoumání zamítnuty, prostřednictvím PBS
4 Středa 14. prosince 2022 Vyhlášení výsledků odvolání prostřednictvím PBS
5 15. PROSINCE 2022 ČTVRTEČNÍ TERMÍN KOŽEK místo a čas (https://yhgm.saglik.gov.trbude oznámeno na internetu.
6 Pátek 30. prosince 2022 v 18.00:XNUMX Termín a čas doručení dokladů na základě zadání (Pozn.: Smluvní zaměstnanci ve veřejných institucích a organizacích a zaměstnanci v soukromých zdravotnických zařízeních musí doklad o propuštění ze svého zařízení odevzdat zdravotnickému zařízení, kde nastoupí povinnost po jejich jmenování.)

Podobné inzeráty

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar