Lékařská fakulta Univerzity Kırıkkale přijme 118 smluvních zdravotnických pracovníků

kirikkale univerzitní lékařská fakulta
kirikkale univerzitní lékařská fakulta

Smluvní personál přijatý vyhláškou vlády ze dne 657 a číslem 4/6.6.1978, který má být zaměstnán v nemocnici Lékařské fakulty Univerzity Kırıkkale a zaměstnán v souladu s čl. 7 odst. B zákona č. 15754 o státních zaměstnancích, pokud jsou výdaje hrazeny ze zvláštního rozpočtu. V souladu s příslušnými články zásad týkajících se zaměstnanosti bude na základě hodnocení skóre skupiny KPSS (B) přijato 118 smluvních zdravotnických pracovníků do níže uvedených smluvních pozic.


univerzita kirikkale obdrží smluvní zdravotnický personál

univerzita kirikkale obdrží smluvní zdravotnický personál
univerzita kirikkale obdrží smluvní zdravotnický personál

OBECNÉ PODMÍNKY, KTERÉ JE TŘEBA VYHLEDAT V APLIKACI

1 - Plnění obecných podmínek uvedených v pododstavci (A) článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 48,

2 - Nemáte žádné zdravotní problémy, které by mohly zabránit záchvatům nebo noční práci,

3 - ke dni podání žádosti dovršili 18 let,

4 - neschopnost pobírat starobní nebo starobní důchod od žádné instituce sociálního zabezpečení,

5-2020 KPSS (B) Skupina KPSS P3 skóre pro vysokoškolské absolventy,

2020 KPSS (B) skupina KPSS P93 skóre pro absolventy přidruženého studia,

Mít skóre KPSS P2018 skupiny KPSS (B) 94 pro absolventy středních škol.

6- Ke splnění podmínek uvedených v záhlaví „Požadovaná kvalifikace“ pro použití titulu,

7- Podmínka KPSS se pro podání žádosti o místo lékárníka nevyžaduje a pokud je stupeň absolventů uchazečů, kteří se ucházejí, vysoký, je-li stupeň absolvování stejný, bude provedeno hodnocení počínaje starým.

8 - Při práci v jiných veřejných institucích a organizacích jako smluvní zaměstnanci podle ustanovení (B) článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 4; Smluvní personál, jehož smlouvy o službách vypršely, nebo ti, kteří se ucházejí o místo na smluvních pozicích v tomto oznámení, v klauzuli (B) článku 657 zákona o státních zaměstnancích č. 4 a vyhlášce Rady ministrů č. 6.6.1978/7 ze dne 15754. 1. 1 Je třeba vzít v úvahu, že se použijí ustanovení ve třetím a čtvrtém odstavci (**) článku přílohy XNUMX zásad týkajících se provozu. Z těch, kteří byli do těchto pozic zařazeni, nebudou jmenováni ti, na které se nevztahují výjimky uvedené ve třetím a čtvrtém pododstavci doplňkového článku XNUMX Zásad týkajících se zaměstnávání smluvního personálu.

(*) Ustanovení uvedené v čl. 657 odst. B zákona o státních zaměstnancích č. 4: „... Pracovníci takto zaměstnaní jsou vypovězeni jejich institucemi z důvodu porušení zásad smlouvy o poskytování služeb nebo je smlouva zrušena během smluvního období, s výjimkou výjimek stanovených rozhodnutím prezidenta. Pokud jednostranně končí, nemohou být zaměstnáni na smluvních personálních pozicích institucí, dokud neuplyne 1 (jeden) rok ode dne ukončení. ““

(**) Ustanovení uvedená v odstavcích tři a čtyři přílohy 1 zásad týkajících se zaměstnávání smluvního personálu: „. V případě, že smlouva smluvního personálu je vypovězena jejich institucemi nebo jednostranně vypoví smlouvu ve smluvním období z důvodu porušení zásad smlouvy o poskytování služeb, Pokud neuplyne 1 (jeden) rok, nemohou být znovu zaměstnáni na smluvních personálních pozicích veřejných institucí a organizací.

Smlouva;

a) od zaměstnanců, kteří jsou na částečný úvazek nebo jsou omezeni projektovým obdobím,

b) Z těch, kteří mění své tituly tím, že jim v rámci přílohy 4 přidělují pozice související s tituly uvedenými v tabulce číslované 4, které jsou vydávány z hlediska jejich vzdělání

c) tím, že požádá o přemístění kvůli svému manželovi nebo zdravotnímu stavu; V závislosti na kterémkoli z důvodů, do nichž není převedena žádná servisní jednotka, není v této jednotce volné místo se stejným titulem a kvalifikací nebo nemůže splňovat skutečnou pracovní podmínku po dobu alespoň 1 (jednoho) roku, písm. B) nebo c) přílohy 3. Ti, kteří jednostranně ukončí poskytování ustanovení, na něž se na ně nelze vztahovat, mohou být znovu zaměstnáni, aniž by podléhali podmínce na jeden rok. “

ZPŮSOB A MÍSTO POUŽITÍ

Lhůta pro podání oznámení je 15 (patnáct) dní od data zveřejnění v Úředním věstníku. http://basvuru.kku.edu.tr/sozlesmeli proběhne elektronicky na adrese. Přihlášky osobně a poštou nebudou přijímány.

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

1- Petice žádosti (Vzor petice je k dispozici na aplikační platformě.)

2- Dokument s výsledkem zkoušky KPSS (je vyžadován ověřovací kód).

3 - Osvědčení o vzdělání (dokumenty přijaté prostřednictvím e-Governmentu budou považovány za platné).

4- Identifikační karta / TC Identity Card.

5 - Osvědčení o vojenském stavu pro mužské kandidáty.

6- Fotografie

7- Uchazeči, kteří se přihlásí, jsou povinni doložit svoji pracovní dobu související s požadavkem na praxi uvedenou pod názvem „Požadovaná kvalifikace“ úředním dopisem instituce, se kterou pracují, nebo razítkem schváleným oficiálním dopisem a dokladem o službě instituce sociálního zabezpečení.

8 - Pod nadpisem „Požadovaná kvalifikace“ musí být požadovaný certifikát / dokumenty opatřeny datem nebo doloženy dodatečným dopisem a certifikát / dokumenty obdržené během období pro podání oznámení nebudou považovány za platné.

HODNOCENÍ APLIKACÍ A VÝSLEDKŮ

1- Osvědčení o výsledku KPSS všech kandidátů bude zkontrolováno záznamy ÖSYM a žádosti těch, kteří učiní nepravdivá prohlášení, budou považovány za neplatné.

2 - Hlavní a náhradní kandidáti, kteří mají nárok na jmenování podle skupinového bodového hodnocení skupiny KPSS (B), budou vyhlášeni na webové stránce univerzity (nebo platformě aplikace) do 10 (deseti) pracovních dnů po skončení období pro podávání přihlášek.

3 - Oznámení týkající se oznámení příslušných výsledků má povahu oznámení a uchazeči nebudou informováni.

4 - Kandidáti na rezervy budou stanoveni tolikrát, kolik bude oznámeno pozic pro každou pozici.

5 - Kandidáti, kteří mají nárok na jmenování, musí vyplnit požadované dokumenty do 15 (patnácti) dnů od data zveřejnění výsledků a předložit je děkanovi lékařské fakulty naší univerzity. Náhradníci budou vyzváni, aby nahradili kandidáty, kteří v této lhůtě nepředloží své doklady, a ti, kteří neplní svou funkci včas, po předložení dokladu a oznámení o jmenování.

Z rektorátu univerzity Kırıkkale:

Oznámení o najímání KONTINUÁLNÍHO ZAMĚSTNANCE

V souladu s ustanoveními nařízení o postupech a zásadách zaměstnávání zaměstnanců ve veřejných institucích a organizacích, které je vydáváno na základě pracovního zákona č. 4857 a výše uvedeného zákona, budou stálí zaměstnanci přijímáni z kandidátů, kteří splňují obecné a zvláštní podmínky uvedené v otevřeném oznámení ISKUR.

Pracovníci, kteří mají být zaměstnáni v Lékařské fakultní nemocnici naší univerzity, budou přímo určeni losováním notáře, aniž by byli podrobeni zkoušce, v souladu s prozatímním článkem 6 výše uvedeného nařízení, a ze všech uchazečů bude přímo určen počet volných pracovních míst (počet oznámených zaměstnanců) i počet původních a původních uchazečů Bude to určeno v notářské loterii.

Pracovníci, kteří mají být zaměstnáni na generálním sekretariátu a na katedře správních a finančních věcí naší univerzity, budou určeni podle výsledků ústní zkoušky mezi kandidáty, kteří budou pozváni až čtyřikrát vyšší než počet otevřených pracovních sil (počet oznámených pozic), který stanoví notář.

Tato reklama bude odkazovat na Tureckou agenturu zaměstnanosti týkající se náboru (işkur) esube.iskur.gov.t z internetových adres 03 - 12 mezi elektronickými (online). Místo, datum a čas losování budou uvedeny v oznámení o zakázce ISKUR.

Zkušební doba pro ty, kteří budou jmenováni do všech oznámených pozic, je 4857 (dva) měsíce v souladu s pracovním zákonem č. 2.

Přihlášky uchazečů, u nichž se později zjistí, že nesplňují požadavky na přihlášku; Bude dokončen v každé fázi procesu oznamování, losování, zkoušek a jmenování.

v každé fázi náborového procesu; Veškeré informace a oznámení týkající se místa, data, času ústní zkoušky a dokumentů požadovaných od kandidátů, kteří mají být jmenováni, a data dodání těchto dokumentů, https://kku.edu.tr bude oznámeno na internetové adrese. O těchto problémech nebude uchazečům učiněno žádné písemné oznámení a tato oznámení budou mít formu oznámení.


sohbet

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar

Související články a reklamy