Éra letecké policie v letadle začíná

Éra letecké policie v letadle začíná
Éra letecké policie v letadle začíná

Nařízením o povinnostech, pravomocích a odpovědnosti speciálně vyškolených ozbrojených bezpečnostních důstojníků v tureckých registrovaných civilních letadlech začíná éra „letecké policie“.


V nařízení zveřejněném naším ministerstvem se stanoví postupy a zásady týkající se náboru speciálně vyškoleného ozbrojeného policejního personálu k zajištění bezpečnosti civilních letadel, cestujících a členů posádky na mezinárodních letech před protiprávními zásahy, které ohrožují bezpečnost tureckých registrovaných civilních letadel, letadel a letadel.

V souladu s tím budou povinnosti, úřady a odpovědnost leteckých policistů vykonávat Generální ředitelství odboru bezpečnostní ochrany a útvary, které mají být zřízeny v rámci policejních útvarů provincií s mezinárodními lety.

Letečtí policisté, kteří mají být vybráni z řad policistů a vyššího personálu třídy bezpečnostních služeb, musí v agentuře skutečně pracovat po dobu 5 let.

Personál, který se chce stát leteckým policistou, musí mít alespoň přidružený titul, nesmí dostávat pokuty s platností na odpracované roky, jednou absolvovat druhou regionální službu, mít dobré nebo velmi dobré poslední dva body hodnocení výkonu, v posledních třech výkonnostních výstřelech získat zvlášť 90 bodů a více, Vyšší nadřízený bude muset dát souhlas a nechat vydat lékařskou zprávu pro letecký personál.

Kromě toho bude ministerstvo ochrany moci na letišti stanovit další podmínky, pokud jde o vzdělání a legislativní kvalifikaci v oblasti civilního letectví, pracovní doby a věku.

Uchazeči budou podrobeni zkoušce z fyzické zdatnosti a střelby

Uchazeči, kteří se ucházejí o pozici leteckého policisty, budou podrobeni zkoušce fyzické způsobilosti a střelbě komisemi složenými z odboru ochrany v místě a datu určeném generálním ředitelstvím bezpečnosti.

Pracovníci, kteří jsou na zkouškách úspěšní, se účastní základního výcvikového kurzu letecké policie, základního výcviku zabezpečení civilního letectví, letecké terminologie a výcviku leteckých funkcí, komplexních technik střelby z letadel a výcviku zbraní, základního výcviku metod a technik policejní intervence, výcviku vyjednávání rukojmích, letecké bezpečnosti Navštěvuje kurzy školení o profilu cestujících a analýze chování, neozbrojených útocích a technikách obrany na blízko.

Osvědčení o základním výcviku letecké policie bude uděleno příslušníkům policejních sil, kteří úspěšně absolvují kurz.

Povinnosti a pravomoci letecké policie za letu

V případech, kdy jedna nebo více osob v letadle brání provozu letadla za letu, pokusí se protiprávně převzít kontrolu nad letadlem nebo převzít kontrolu nad letadlem, letečtí policisté vrátí kontrolu nad letadlem příslušnému pilotovi kapitána, aby byla zajištěna bezpečnost letu, jakož i kokpitu Posádka bude odpovědná za přijetí vhodných ochranných bezpečnostních opatření v poměru k zajištění bezpečnosti cestujících a zabránění protiprávním činům.

Letečtí policisté, kteří budou sloužit v civilním oblečení, ochrání kokpit, pokud existuje důvodné podezření z těchto hrozeb. Nebude rušit nepravidelné cestující a potenciálně nebezpečné cestující, pokud nenastanou situace uvedené v popisu práce.

Na konci letu připraví letečtí policisté zprávu o návratu po skončení služby o záležitostech souvisejících s jejich povinností. Připravené zprávy budou předány příslušnému vedoucímu v příslušných útvarech a uloženy v archivech.

Sedadla podobná cestujícím, jeho identita bude utajena

Letecká policie nebude hierarchicky spojena s piloty kapitánů a týmem letové posádky, pokud jde o jejich povinnosti.

Povinnost leteckých policistů, kteří budou sedět na sedadlech jako cestující, bude posádce v letadle známa, ale jejich totožnost bude před cestujícími utajena.

Letečtí policisté budou považováni za službu po celou dobu letu, ke kterému jsou přiděleni. Letecká policie přidělená k jakémukoli letu bude jednat s posádkou v případě zpoždění v zemi letu.

Letové povinnosti a doby odpočinku leteckých policistů stanoví směrnice, kterou vydá Generální ředitelství pro bezpečnost.

Pokud nemají službu na mezinárodních letech, budou letečtí policisté sledovat práci a transakce úřadu, ke kterému jsou přidruženi.

Letové trasy a země, kde bude letecká policie pracovat, určí naše ministerstvo na základě stanoviska Komise pro posouzení rizik a ohrožení civilního letectví v koordinaci s Generálním ředitelstvím pro civilní letectví.

Turkish Airlines Corporation (THY), Turkey Private Aviation Enterprises Association (TOSHID) a TÖSHİD nečlenům leteckou společností, letní a leteckou policií protokolu zimních zasedání do zemí a bezpečnosti civilního letectví stanoveného Komisí pro hodnocení rizik a hrozeb Informace o letech zemí budou příslušnému leteckému společnosti poskytnuty ministerstvu ochrany.

Situace, ve kterých skončí povinnost policejní kontroly v ovzduší

V rámci působnosti nařízení se s informacemi a dokumenty rozumí, že zaměstnanci nebudou ve službě letecké policie efektivní, nebo že jejich situace bude mít negativní dopad na službu letecké policie, důvěrné informace a dokumenty týkající se jejich povinností jsou sdíleny mimo příslušné orgány a oprávněné osoby, porušují pravidla důvěrnosti a jsou v důsledku konečného správního deliktu dostává efektivní trest seniority, Je-li výsledek zdravotní zprávy obdržené každých 5 let po nástupu do služby negativní, jeho povinnost skončí se souhlasem generálního ředitele policie.

Nejméně dvě letecké policie budou ve službě

Počet leteckých policistů, kteří mají být k letadlu přiděleni, bude stanoven na základě typu letadla, kapacity cestujících, doby letu, rizika oblasti, kde bude let proveden, a zpravodajských informací. Počet přidělených leteckých policistů nebude menší než dva.

V případě potřeby může být přidělen další personál v koordinaci s příslušnými stanovišti v rámci posouzení rizika a ohrožení letů považovaných za rizikové.

Náklady na stravu a ubytování letecké policie budou hrazeny v rámci zákona o cestovních příspěvcích. Prostor budou přidělovat letecké společnosti podle letecké policie, typu letadla a počtu přidělených leteckých policistů. Náklady na letenku leteckých policistů během přidělení budou hrazeny příslušnými leteckými společnostmi.

S výjimkou mezinárodních letů, které určí Komise pro posuzování rizik a ohrožení civilního letectví, v případě žádosti o přiřazení kterýmkoli provozovatelem letectví poskytne žádající letecký provozovatel letenku, stravu a ubytování letecké policii.

Postupy týkající se vízových postupů letecké policie prováděné před ministerstvem zahraničních věcí budou prováděny v koordinaci s oddělením zahraničních vztahů Generálního ředitelství pro bezpečnost.

Zbraně, střelivo a vybavení, které má letecká policie používat během své mise, určí směrnice vydaná Generálním ředitelstvím pro bezpečnost.


sohbet

Feza.Net

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar

Související články a reklamy