Správa vody a kanalizací Samsun pro pořízení 67 státních zaměstnanců

Samsunská správa vody a kanalizace bude státními úředníky
Samsunská správa vody a kanalizace bude státními úředníky

SPRÁVA VODY A KANALIZACE SAMUNUNISTRACE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ KANCELÁŘSKÁ RECEPCE ZA PRVNÍ ČAS


Být zaměstnán podle generálního ředitelství zákona o státních úřednících č. 657 v rámci generálního ředitelství správy vod a kanalizací Samsun; Podle ustanovení zkušebního a jmenovacího řádu pro první přidělení místním správám budou státní zaměstnanci přijímáni prostřednictvím otevřeného jmenování na zadané volné pozice za předpokladu, že titul, třída, známka, počet, kvalifikace, typ KPSS, základní skóre KPSS a další podmínky jsou níže.

S

N

Název skupiny třída Jednotka stupně kus kvalifikace rod KPSS
typ
KPSS Base
hodnocení
1 inženýr TH 8 1 Absolvovat vysokoškolské studium na Fakultě počítačového inženýrství, které poskytuje vysokoškolské vzdělání Male / Female P3 70
2 inženýr TH 8 2 Absolvovat vysokoškolské studium na fakultách environmentálního inženýrství, které poskytují vysokoškolské vzdělání Male / Female P3 70
3 inženýr TH 8 3 Absolvovat vysokoškolské studium elektrotechniky na fakultách, které poskytují vysokoškolské vzdělání Male / Female P3 70
4 inženýr TH 8 1 Absolvovat bakalářský studijní program Řízení a automatizace inženýrství na fakultách poskytujících vzdělání na bakalářské úrovni Male / Female P3 70
5 inženýr TH 8 3 Absolvování bakalářského inženýrského programu fakult, které poskytují vysokoškolské vzdělání Male / Female P3 70
6 inženýr TH 8 5 Absolvovat bakalářský studijní program stavebních fakult na fakultách poskytujících vzdělání na vysokoškolské úrovni Male / Female P3 70
7 inženýr TH 8 5 Absolvovat vysokoškolské studium strojního inženýrství na fakultách poskytujících vzdělání na vysokoškolské úrovni Male / Female P3 70
8 architekt TH 8 1 Absolvování bakalářského studia na Fakultě architektury Male / Female P3 70
9 chemik TH 8 2 Absolvoval vysokoškolské studium na fakultách chemie Male / Female P3 70
10 technik TH 8 6 Vystudoval Mechanický přidružený program odborných škol Male / Female P93 70
11 technik TH 9 1 Absolvovat program počítačového programování odborných škol Male / Female P93 70
12 technik TH 9 1 Absolvování magisterského programu odborných škol v oblasti životního prostředí nebo životního prostředí Male / Female P93 70
13 technik TH 9 10 Vystudoval stavební technik odborného učiliště nebo přidruženého studijního programu stavební technologie Male / Female P93 70
14 technik TH 9 8 Vystudovat program odborného učiliště mapových programů nebo studijního programu Map and Cadastral Associate Male / Female P93 70
15 technik TH 9 3 Absolvování energetického přidruženého programu odborných škol Male / Female P93 70
16 technik TH 9 2 Vystudoval elektronický, elektrotechnický nebo profesní program elektronických oborů odborného vzdělávání Male / Female P93 70
17 sběratel GPP 9 - 10 -11 11 Absolvování jednoho z vysokoškolských programů ekonomie, účetnictví, obchodní administrativa, veřejná správa, politologie a veřejná správa, finance, účetní informační systémy Male / Female P3 70
18 právník AH 7 2 Absolvování právnických fakult vysokých škol Male / Female P3 70

OBECNÉ A ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ

Obecné a zvláštní podmínky, které je třeba dodržovat při žádostech o uvolněné pozice státních úředníků uvedené výše, jsou následující.

1) OBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

Uchazeči, kteří budou žádat o jmenování úředníků, musí splňovat následující všeobecné podmínky uvedené v čl. 657 odst. A zákona o státních zaměstnancích č. 48;

a) být tureckým občanem,

b) nesmí být zbaven veřejných práv,

c) i když uplynula období uvedená v článku 53 tureckého trestního zákoníku; Zločiny proti státní bezpečnosti, zločiny proti ústavnímu pořádku a fungování tohoto řádu, zpronevěra, vydírání, úplatkářství, krádež, podvody, podvody, podvody, protiprávní jednání, podvody, i když byly odsouzeny k trestu odnětí svobody nebo odpuštění za úmyslný trestný čin Nebýt usvědčen z bankrotu, zlomyslnosti při nabízení, zlomyslnosti ve výkonu, praní majetku z trestné činnosti nebo pašování,

d) pokud jde o vojenské postavení mužských kandidátů; nemá nic společného s vojenskou službou nebo nedosáhl věku vojenské služby, nebo pokud dosáhl věku vojenské služby, sloužil aktivní vojenské službě nebo byl odložen nebo převeden do náhradní třídy,

e) bez duševního onemocnění nebo tělesného postižení, které by mu mohlo bránit v trvalém plnění jeho povinností,

f) ke splnění dalších požadavků aplikace požadovaných pro oznámené pozice,

g) Petice, o které zaměstnance se žádá (Každý uchazeč se uchází o pouze jednoho zaměstnance vyslaného podle svého vzdělání).

2) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŽÁDOST

a) splnit požadavek na vzdělání od poslední ukončené školy pro ohlášené tituly a získat minimální skóre KPSS z typů bodů specifikovaných v 2018 výběrovém řízení na veřejné zaměstnance (KPSS) oproti titulům, které mají být zakoupeny,

b) Nesmí být vyloučen z veřejných institucí a organizací, pro které dříve pracoval, z nedisciplinárních nebo morálních důvodů.,

3) DOKUMENTY POŽADOVANÉ KANDIDÁTI POČAS ŽÁDOSTI

Během aplikace;

Formulář žádosti z naší instituce nebo z našeho generálního ředitelství http://www.saski.gov.tr bude poskytována z internetové adresy,

a) kopie občanského průkazu nebo průkazu totožnosti,

b) originál nebo notářsky ověřenou kopii diplomu nebo maturitního certifikátu nebo maturitní list s čárovým kódem, který lze získat prostřednictvím elektronické státní správy (kopie mohou být ověřeny naší správou, pokud bude předložen originál).

c) Originál nebo notářsky ověřená kopie dokladu o rovnocennosti pro absolventy zahraničních škol

d) počítačový výtisk čárového kódu převzatý z webové stránky ÖSYM výsledného dokumentu KPSS,

e) prohlášení o mužských kandidátech, že se netýkají vojenské služby,

f) prohlášení, že nemá překážku v průběžném plnění svých povinností,

g) 4 biometrické fotografie (1 bude připojen k formuláři)

h) Originál advokátní licence nebo notářsky ověřené kopie pro zaměstnance právníka.

i) petice týkající se zaměstnanců, o které požádal,

4- APLIKACE, DATUM, ZPŮSOB A DOBA TRVÁNÍ

Kandidáti mohou ústní zkoušku;

a) Uchazeči spolu s dokumenty požadovanými během žádosti Od 06.04.2020 do 17.04.2020 v pátek do 17.00:XNUMX (v pracovní dny mezi 08.00–17.00) se budou moci přihlásit.

Uchazeči musí předložit své přihlášky;

- Naše generální ředitelství v elektronickém prostředí http://www.saski.gov.tr internetová adresa,

- Osobně nebo doporučenou poštou budou moci vyslat Generální ředitelství pro lidské zdroje a vzdělávání správy vody a kanalizace Samsun (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak č. 4 Atakum / Samsun). (Naše generální ředitelství nebude odpovědné za zpožděnou poštu.)

b) Žádosti podané s chybějícími informacemi a dokumenty nebo pokud jejich kvalifikace nejsou vhodné, nebude naše generální ředitelství hodnoceno.

c) Zpoždění v poště a přihlášky, které nebyly podány ve lhůtě stanovené v oznámení, nebudou brány v úvahu.

5 - VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ - VYHLÁŠENÍ ŽÁDOSTI

a) Kandidát bude na ústní zkoušku přizván pětinásobným počtem volných pracovních míst, které mají být jmenováni, počínaje nejvyšším hodnoceným kandidátem, kontrolou našeho identifikačního čísla TR a záznamů ÖSYM naším generálním ředitelstvím,

b) Ostatní uchazeči se stejným bodovým hodnocením jako poslední uchazeč, který bude vyzván ke zkoušce, budou vyzváni ke zkoušce.

c) Uchazeči, kteří mají nárok na ústní zkoušku a skóre KPSS, místo a čas zkoušky Pondělí 20.04.2020 Naše generální ředitelství http://www.saski.gov.tr bude oznámeno na internetu.

d) Uchazeči, jejichž přihláška byla přijata a vyzváni ke zkoušce, jejichž identifikační údaje a místo a datum zkoušky jsou k dispozici „Doklady ke zkoušce“ Budou mít přístup z internetové adresy www.saski.gov.tr.

e) Uchazeči, kteří nemají právo na zkoušku, nebudou informováni.

6- MÍSTO PŘEZKOUMÁNÍ, ČASU A TÉMAT

Generální ředitelství pro správu vod a kanalizací Samsun Malá zasedací síň (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak č. 4 Atakum / SAMSUN); pro nábor 27/04/2020-08/05/2020 Mezi daty se bude konat ústní zkouška. Pokud ústní zkoušku nelze dokončit ve stejný den, bude pokračovat další den.

Předměty zkoušky:

Ústava Turecka

Atatürkovo principy a revoluční historie

657 Zákon o státních zaměstnancích

Základní právní předpisy týkající se místních správ

Zahrnuje měření odborných a praktických znalostí a dovedností souvisejících s titulem zaměstnanců.

7- HODNOCENÍ ZKOUŠKY A OBJEKTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠKY

Hodnocení na zkoušce; Ústavy Turecka, Atatürk principy a historií vývoje revoluce, 657 zákona místní samosprávy 15 v záležitosti Základní zákon související body, zatímco týmový titul pro odborné a praktické znalosti a změřit schopnosti vyrobený přes 40 bodů, ve výši 100 bodů. Aby byla zkouška úspěšná, musí být aritmetický průměr bodů daných členy zkušební komise nejméně 60. Hlavní úspěchy kandidátů; Aritmetický průměr skóre ústní zkoušky a skóre KPSS dosažený naší správou bude určen a oznámen webovou stránkou naší správy.

Pokud jsou body úspěšnosti kandidátů stejné, tím vyšší je skóre KPSS. Počínaje nejvyšším dosaženým skóre se určí počet stálých uchazečů a počet stálých uchazečů a počet náhradních uchazečů. Hlavní a rezervní seznamy uchazečů budou vyhlášeny na internetové adrese správy a těm uvedeným bude učiněno písemné oznámení.

Zkušební komise; má právo získat některé nebo žádné z těch, které byly ohlášeny v oznámení o zkoušce, pokud zjistí, že výsledky jsou nízké nebo nedostatečné od kádrů ohlášených pro nábor na konci zkoušky.

Během žádostí a postupů jsou vyšetření těch, u kterých bylo zjištěno, že nepravdivě prohlašují nebo jakkoli skrývají pravdu, považováno za neplatné a jejich přiřazení není učiněno. I když jsou určení takových případů stanovena, jejich přiřazení se zruší. Nemohou se domáhat žádných práv a budou podány trestní oznámení u hlavního státního zástupce.

Na výsledky zkoušek se lze písemně odvolat do sedmi dnů od vyhlášení seznamu úspěšných na webových stránkách naší správy. Odvolání uzavírá zkušební komise do sedmi dnů a příslušná osoba je písemně informována.

Oznámeno.

Podrobnosti o reklamě KLIKNĚTE ZDE


Hledání železničních zpráv

Buďte první kdo napíše komentář

Yorumlar